Son Dakika:
Tarih 14.10.2008
Hit 23973
Paylaş
Yazdır Yazıcı dostu çıktı al
Resim 0
Video 0
Akıllı Resim 0
Ses 0
Etiketler
İceriğe
ODAKLAN
  YAZI ARŞİVİNİ GÖR

ÖZEL DOSYALAR

Beykoz’un sırtındaki kambur “Boğaziçi İmar Müdürlüğü”

İstanbul’un 4 ilçesi için kurulan bu sistem vatandaşın kâbusu olarak varlığını devam ettiriyor.

 
14 Aralık 1974 tarihinde Doğal SİT alanı ilan edilen İstanbul Boğaziçi Alanı 22 Kasım 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Yasası ile tam da cunta hükümetlerine yakışır bir düzenlemeyle kuruldu Boğaziçi İmar Müdürlüğü.

 

Müdürlüğün kuruluş amacı her ne kadar Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak, geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu arttıracak yapılanmayı sınırlamak ise de, Avrupa Yakası’nda Sarıyer ve Beşiktaş ile Anadolu Yakası’nda Üsküdar ve Beykoz için kurulan bu sistem vatandaşın kâbusu olarak varlığını devam ettiriyor.

 

 

 

Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül “Gestapo gibi” tanımlamasıyla Beykozlunun Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün kural ve kamu yararı tanımaz uygulamalarının boyutunu vurgulamaya çalıştı. Beykoz Belediyesi Kreşi’nin çatısı ve Şişe Cam Fabrikası’nın sahildeki park alanının düzenlenmesi çalışmalarında Beykoz Belediyesi’nin ördüğü duvarın yıktırılması Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir müdürlüğün İlçe Belediyelerini ezebilmesine kötü bir örnek olarak arşivlerdeki ve vatandaşın hafızalarındaki yerini almıştı.

 

100 yıllık evlerde en az iki kuşak oturan insanların tadilat ve tamirat yapma hakları ellerinden alınırken, yıkılmak üzere olan evini yapacak parayı ancak denkleştirenlerin bir o kadar parayı da proje için ödemek zorunda kalması “tarihi eser mi yoksa başımızı sokacak yuva mı” sarmalında kalan vatandaşlara kâbus yaşatmaya devam ediyor. Öte yandan zaten daracık olan sokaklarda iki araç yan yana geçemezken, neredeyse yıkılmak üzere olan ve uygulanan çağdışı yasalardan dolayı yıkılıp yeniden yapılması astronomik rakamlara ulaşan tarihi evlerin vatandaşı da tehdit ettiği bir gerçek. Daha da kötüsü, bu evlerin akrep yuvası olması ve her an yangın riski taşıması.

 
 

 

Her ne kadar AK Parti Hükümeti’nin önümüzdeki yerel seçimlerden önce Boğaziçi Yasası ile ilgili ciddi bir çalışma içerisinde olduğu bilgileri ortalıkta dolaşıyorsa da, vatandaş çok iyimser değil.

 

Aşağıda Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Boğaziçi İmar Kanunu’nun ilgili maddelerini ve işleyişlerini hazırladık. Kamu yararından ne kadar uzak ve yetersi olduğunu zaten biliyoruz. Sizler de bir kez daha hatırlayın istedik. Çeyrek asırlık yasaları halen uygulamaya çalışan dinozor bir sistemin bugüne kadar halkı galeyana getirmeyişi tamamen vatandaşın sağduyulu olmasından kaynaklanmaktadır diye düşünüyoruz. Göz bebeğimiz öğretmenlerimizi sopalarla dövebilecek kadar gözü dönen bu sistemin halen ayakta kalmış olması Türkiye’ye has bir özellik olsa gerek. Aşağıda Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün işleyişini ve Boğaiçi Kanunu’nu bulacaksınız. Kim bilir? Mazallah belki bir gün lazım olur.

 

 

 

Boğaziçi İmar Müdürlüğü:

 

İstanbul Boğaziçi Alanı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14 Aralık 1974 tarih, 8172 sayılı Kararı ile Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.

Özel bir yasa olan 2960 sayılı Boğaziçi Yasası 22.11.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Boğaziçi Yasasının amacı, Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

Söz konusu kanunun 6.maddesi ile de 11.01.1984 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur. Boğaziçi Öngörünüm Alanı Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi olmak üzere toplam 4634 hektarlık alanda çalışmalarını yürütmektedir. Bunun 165 hektarını Sahil Şeridi oluşturmaktadır.

Müdürlüğümüz Avrupa yakasında Sarıyer, Beşiktaş - Anadolu yakasında Beykoz, Üsküdar ilçelerinin öngörünüm bölgesinde kalan kısımlarından sorumludur.

09 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlanmıştır.

2960 sayılı Yasanın geçici ile 4.maddesi imar planlarında konut alanlarında kalan yapı yapılmamış alanlar yeşil alan olarak kabul edildiğinden, planda konut alanında kalan parsellere uygulama yapılamamaktadır.

İmar planının öngördüğü konut alanı dışındaki kullanımlar (çarşı, resmi kurum, okul vb...) ile sahil şeridindeki kamuya açık (lokanta, gazino vb....) kullanımlar için imar izni verilmektedir.

Ayrıca Koruma Kurul Kararı ile tescil edilmiş eski eser binalara uygulama verilmektedir.

Bu alan içinde, Boğaziçi İmar müdürlüğünün çalışmalarını 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

 


• Ruhsat İşlemleri
• Planlama Ve Kamulaştırma Çalışmaları
• Yapı Denetimi


2960 ve 3194 sayılı yasalara, yönetmelik ve plan şartlarına göre; bu çalışmalar şu şekilde detaylandırılabilir :

• Temel üstü, yıkım ve tamirat ruhsatları vermek,
• İnşaatların projelerine uygun yapılmasını sağlamak,
• Kaçak yapılaşma ve gecekonduyu önlemek,
• Kat-kesit, kontur, gabari, pafta ve revizyonları, kıyı tespitleri gibi harita çalışmaları yapmak,
• İmar durum taleplerini karşılamak,
• Fiziki planlama çalışmaları için etüd, planlama, rapor gibi çalışmalar yapmak,
• Korunması gerekli kültür varlıklarını ve mevcut yeşil dokunun muhafazasını ve geliştirilmesini sağlamak,
• Koru, mesire alanı, park gibi yeşil alanları kamulaştırarak halkın hizmetine sunulmasını sağlamak.
 
 

 

BOĞAZİÇİ KANUNU:

 

 

    Kanun Numarası            : 2960

    Kabul Tarihi                   : 18/11/1983

    Yayımlandığı R. Gazete : Tarih :22/11/1983 Sayı:18229

    Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 970

                      

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar

    Amaç:

 

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

    Tanımlar:

 

    Madde 2 - Bu Kanunda kullanılan bazı terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Boğaziçi Alanı; Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm bölgesinden, geri görünüm bölgesinden ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınırları ve koordinatları bu Kanuna ekli krokide işaretli ve 22.7.1983 onay tarihli nazım planda gösterilen alandır.

    b) Boğaziçi sahil şeridi; Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22.7.1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan bölgedir.

    c) Öngörünüm bölgesi; Boğaziçi sahil şeridine bitişik olan ve 22.7.1983 tarihli 1/1000 ölçekli imar uygulama planında gösterilen bölgedir.

    d) Geri görünüm bölgesi; öngörünüm bölgesine bitişik olan ve 22.7.1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen coğrafi bölgedir.

    e) Etkilenme bölgesi; öngörünüm ve geri görünüm bölgeleri dışında 22.7.1983 tarihli ve 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen ve Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm ve geri görünüm bölgelerinden etkilenen bölgedir.

--------------------

(1)   24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı, "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara  

    Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin

     Değiştirilmesi Hakkındaki Kanunun" 23/a maddesi ile 16.3.1983 tarih ve

     2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış; aynı kanunun 22. maddesinin

     (a) bendi hükmü ile de "Boğaziçi Kanunundaki 16.3.1983 tarih ve 2805 sayılı

     Kanunla ilgili hükümler yerine mezkur 2981 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı"

     belirtilmiştir.

 

 

 

    İKİNCİ BÖLÜM

    Genel Esaslar, Orman Alanları, Yeşil Sahalar

    Genel esaslar:

 

    Madde 3 - Boğaziçi Alanının korunması ve geliştirilmesinde ve imar mevzuatının uygulanmasında aşağıdaki hususlar esas alınır.

    a) Boğaziçi Alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı korunur.

    b) Boğaziçi Alanı bu Kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihi çevreye uyumu gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.

    c) Boğaziçi Alanında tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir.

    d) Boğaziçi Alanındaki kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verilir.

    e) Boğaziçi Alanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır.

    f) (Değişik: 3.5.1985–3194/47 md.) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu göz önüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir.

    g) (İptal: Ana. Mah; 11.12.1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı Kararı ile.)

    h) Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir. Toplumun yararlanmasına ayrılan bu yapılar amaç dışı kullanılamaz.

    i) Boğaziçi Alanında kıyılar ancak kamu yararına kullanılır.

    j) Boğaziçi sahil şeridinde ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri imar planlarına uygun olmak şartı ile yapılabilir.

    k) Boğaziçi Alanında kıyıda ve sahil şeridinde boş alanlar veya boşaltılacak sahalar "j" fıkrasındaki esaslara göre değerlendirilir.

    l) Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz.

    m) Boğaziçi su yolunda hurda gemi ve benzeri araçlar bırakılamaz.

    n) Boğaziçi Alanında imar planlarında parseller için belirlenen kullanım kararları tapu sicillerine işlenir.

    o) Boğaziçi Alanında kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda geçici inşaat müsaadesi verilmez. Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 40 m2`yi geçemeyen bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı gibi yapılara imar uygulama programı uygulanana kadar Boğaziçi İmar İdare Heyetince müsaade edilir.

 

 

 

    Orman alanları:

 

    Madde 4 - Boğaziçi Alanı sınırları içinde Devlet ormanı statüsüne alınacak yerler, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Özel mülkiyete ait olanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılır.

    Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerler, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanacak proje ve programa göre Boğaziçi Alanının doğal yapısına uygun olarak düzenlenir, ağaçlandırılır parklar ve mesire yerleri yapılır ve bunların bakımı, işletilmesi ve muhafazası sağlanır.

    Devlet ormanı statüsüne alınan bu yerlerde 6831 sayılı Orman Kanununun2. Maddesi uygulaması yapılamaz.

    Boğaziçi Alanı içindeki ormanlarda intifa ve irtifak hakkı tesis edilemez. Ancak bu Kanunun amacına uygun intifa ve irtifak hakkı, Boğaziçi İmar İdare Heyetinin teklifi üzerine ilgili bakanlıklarca tesis edilebilir.

 

    Yeşil alanlar:

    Madde 5 - Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir.

    Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yok edilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır.

    Yeşil alan sayılan yerlerde mahalli mahsullerin yetiştirilmesine devam edilir.

    İmar planında yeşil alan olarak belirlenen arsaların ağaçlandırılması için gerekli tedbirler Boğaziçi İmar Müdürlüğünce alınır.

    Boğaziçi Alanındaki yabancı ülke temsilciliklerine ait koruların bu nitelikleri korunur.

 
 
 

İKİNCİ KISIM

Organlar ve Uygulama Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Organlar

 

    Kuruluş:

 

    Madde 6

Bu Kanun amaçları doğrultusunda Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi için Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur.(1)

    Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu:

    Madde 7 - Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında, İmar ve İskan, Milli Savunma, Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri kurul toplantılarına çağrılabilir.

    Kurulun sekreterya hizmeti İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülür.

    Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu yılda en az iki defa toplanır ve çalışma esasları Başbakanlıkça belirlenir.

 

    Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Boğaziçi imar planlarının yapılmasını kararlaştırmak, imar planlarını ve diğer ilgili planları görüşmek ve kabul etmek,

    b) Boğaziçi imar uygulama programlarını onaylamak,

    c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve

Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

    d) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün mali yardım isteklerini incelemek ve karara bağlamak,

    e) İmar ve İskân Bakanlığınca getirilen Boğaziçi Alanı ile ilgili konuları görüşmek ve kararlaştırmak.

 

 

 

 

(1) 3.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 46. maddesiyle, bu maddeye göre

     kurulan organlar kaldırılmış; bunların görev ve sorumluluklarının mezkür 46.   

     maddede belirtilen çerçeve dahilinde İstanbul Büyükşehir ve ilgili ilçe Belediye

     Başkanlıklarınca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

    Boğaziçi İmar İdare Heyeti:

    Madde 8 - Boğaziçi İmar İdare Heyeti, İstanbul Valisinin başkanlığında İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü, İl İmar Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Defterdar, Boğaziçi İmar Müdürü, İstanbul Belediyesi İmar Müdürü Vali ve Belediye Başkanının tayin edecekleri birer uzman, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek ilgili bilim dalı öğretim üyesi olmak üzere on iki üyeden oluşur. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantılara çağrılabilir. Boğaziçi İmar İdare Heyetinin sekretarya hizmeti Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yapılır.

    Boğaziçi İmar İdare Heyeti ayda en az iki defa, ayrıca valinin çağrısı üzerine toplanır çalışma ve karar alma esasları Valilikçe belirlenir.

    Boğaziçi İmar İdare Heyetinin görevleri şunlardır,

    a) Boğaziçi İmar planını ve diğer ilgili planların görüşmek ve mütalaası ile birlikte İmar ve İskân Bakanlığına sunmak,

    b) Boğaziçi imar uygulama programlarını görüşmek ve İmar ve İskân Bakanlığına sunmak.

    c) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarını planlamak ve İmar ve İskân Bakanlığına sunmak,

    d) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün mali yardım isteğini görüşmek ve talepleri İmar ve İskân Bakanlığına sunmak.

    e) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

    f) Bu Kanun hükümlerine göre tespit ve teklif edilen yıkım işlerini görüşmek ve karara bağlamak.

    g) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce gündeme getirilen konuları görüşmek ve karara bağlamak.

    h) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

 

    Boğaziçi İmar Müdürlüğü:

 

    Madde 9 - İstanbul Belediyesine bağlı kamu tüzelkişiliğine sahip Boğaziçi İmar Müdürlüğü; Boğaziçi İmar Müdürü, en çok üç müdür yardımcısı ile gerekli planlama, plan uygulama, yapı kontrol, idare ve destek birimlerinden oluşur.

    Boğaziçi Alanında bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyetlerin planlanmasından, koordinesinden ve uygulanmasından, Boğaziçi Alanının genel görünüm ve estetiğinin ve tarihi ve doğal mimari özelliklerinin korunmasından birinci derecede sorumlu olan Boğaziçi İmar Müdürü, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş kişiler arasından, İstanbul Belediye Başkanının inhası, İstanbul Valisinin teklifi üzerine İmar ve İskan Bakanlığınca atanır. Müdür yardımcıları, Müdürde aranan şartları taşıyan kişiler arasından aynı usulle atanır. Diğer görevlilerin atanması genel hükümlere göre yapılır.

    Boğaziçi İmar Müdürlüğünde görevli müdür ve yardımcıları ile diğer görevliler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

 

    Boğaziçi İmar Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Boğaziçi imar planlarını ve Boğaziçi Alanında bu Kanunun amacına uygun yatırımları ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlarını ve ilgili diğer planları hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak.

    b) Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesini hazırlamak. Belediye Başkanının muvafakati ile İmar İdare Heyetine sunmak.

    c) Boğaziçi Alanında imar uygulamalarını, ruhsat ve izin işlemlerini yürütmek.

    d) Boğaziçi Alanında yapıları ve inşaatları kontrol etmek.

    e) İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım kararlarını uygulamak.

    f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Planlar ve İmar Uygulamaları  

                  

İmar planlarının yapılması, onayı ve tadili:   

 

    Madde 10 - (Değişik: 3/5/1985-3194/48 md.)

    "Geri görünüm" bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 12.50 m. irtifaı), "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifaı) geçmemek şartı ile konut yapılabilir. Daha önce belediyeye bilabedel terk edilmiş veya edilecek olan alanlar bu hesaba dâhil edilir. Hesabat brüt alan üzerinden yapılır 1.1.1982 den sonra alınmış "Yüksek Anıtlar Kurulunun" kararları ile 22.7.1983 onay tarihli planda kazanılmış haklar saklıdır.

    Ancak, kat alanı ve irtifa ne olursa olsun İmar Kanununun ilgili maddelerine göre yapı sahipleri ruhsat ve iskân alma mecburiyetinde olup, bu işlemler yalnızca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca avan ve tatbikat projelerine göre verilir.

    Gerekli görüldüğü takdirde "Boğaziçi Alanı" için yapılan planların revize edilmesi "gerigörünüm" ve "etkilenme" bölgelerinde 3030 sayılı Kanuna göre, "sahil şeridi" ve "öngörünüm" bölgelerinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesince hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanının onayından sonra "Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu" onayı ile yürürlüğe girer.     İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, Büyük Şehir Belediye Başkanlığında bir ay süre ile ilan edilen "Sahil Şeridi" ve "Öngörünüm" bölgeleri ile ilgili planlara itiraz edebilir. Ancak, itirazlar yürürlüğü durdurmaz. Belediye Başkanlığı planı itirazları ile inceler ve görüşünü de ekleyerek

Belediye Meclisine sunar. Belediye Meclisi durumu bir ay içinde inceleyerek karara varır. Netice, Büyük Şehir Belediye Başkanının ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun onayı ile kesinleşir. Plan değişiklikleri de aynı usule göre yapılır.

 

    İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu: Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve İskân, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından oluşur. Kurulun sekretarya görevini Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yürütür. Boğaziçi İmar Müdürlüğünün bütçesi, personeli ve gelirleri de İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına aktarılır.

 

    Yapının denetimi:

 

    Madde 11 - Boğaziçi Alanındaki yapılar, kazı izni verildiği günden itibaren Boğaziçi İmar Müdürlüğünce inşaat ruhsatına ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen esaslara göre denetlenir.

    Boğaziçi İmar Müdürlüğü, denetleme sırasında inşaat ruhsatı ve eklerine ve bu Kanunla belirlenen imar mevzuatına aykırılıkları bir tutanakla tespit eder. Tutanak tanziminde mal sahibi veya müteahhit veya fenni mesulün bulunması esastır. Bunların bulunmamaları halinde inşaatta çalışan herhangi bir kişinin bulunması da yeterlidir. Terk edilmiş bir inşaatta tutanak, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendirilecek asgari üç görevli tarafından tanzim edilir.

    İnşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırılığı tespit edilen yapılar için, tutanak tanzimi ile birlikte inşaat mühürlenir. Yapının mühürlendiğini belirten belge ve levhalar yapının muhtelif cephelerine asılır. Bu suretle durum mal sahibine veya müteahhide veya fenni mesule tebliğ edilmiş sayılır. Tanzim edilen tutanak ve yapının mühürlendiğini belirten belge, bir kroki ile birlikte derhal Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gönderilir.

    Mal sahibi veya müteahhit inşaat ruhsatı ve eklerini denetlemeye hazır bir şekilde inşaat mahallinde bulundurmakla yükümlüdürler.

    Denetleme usulleri, yapıların denetiminde kabul edilebilir hata payları ve ölçüleri, tarafların yükümlülükleri ve inşaat mahallinde bulundurulması gereken belge ve levhalar ve denetime ilişkin diğer hususlar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

 

    Kullanılan yapının denetimi:

 

    Madde 12 - Kullanma izni verilen yapıların, Boğaziçi İmar Müdürlüğünce tespit edilecek önceliklere göre ve bir program dâhilinde, projelerine ve imar mevzuatına uygunluğu denetlenir.

    Denetleme sırasında tespit edilen aykırılıklar bu Kanunun 11. maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir ve derhal Boğaziçi İmar Müdürlüğüne bildirilir.

    Tutanak tanziminde mal sahibi veya yönetici veya kiracının bulunması esastır. Terk edilmiş yapılarda tutanak Boğaziçi İmar Müdürlüğünce görevlendirilecek asgari üç görevli tarafından tanzim edilir.

    Yapıda imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve eklentiler bu Kanunun 13.  maddesinde belirtilen esaslara göre Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yıkılır veya yıktırılır.

    Kullanılan yapıların denetim esasları ve denetim elemanlarının görev ve yetkileri ve ilgili diğer hususlar İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilir.

 

    Yıkım işleri:

 

    Madde 13 - Aşağıda belirtilen yapılar Boğaziçi İmar İdare Heyetinin kararı ve Boğaziçi İmar Müdürünün yazılı emri ile yıkılır veya yıktırılır.

 

    a) İnşaat ruhsatı olmayan yapılar,

    b) Yapının, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümleri,

    c) Boğaziçi İmar Müdürlüğünce mühürlenerek yapımı durdurulmuş yapıların mühürlendikten sonra yapılan ilaveleri,

   d) Yapılarda kullanma izni verildikten sonra imar mevzuatına aykırı olarak yapılan değişiklikler ve eklentileri.

    Bu Kanun hükümlerine göre yıkılması gereken yapılar tespit edildiğinde Boğaziçi İmar Müdürlüğünce derhal valiliğe bildirilir. Vali, Boğaziçi İmar İdare Heyetini en geç yedi gün içinde toplayarak konunun karara bağlanmasını sağlar ve kararı Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gönderir.

    Yıkım emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın güvenlik kuvvetleri veya belediye zabıta kuvvetleri tarafından mal sahibine veya müteahhide tebliğ edilir. Bu tebligat onbeş gün içinde tamamlanır. Tebligatın bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde, yıkım emri yapı mahallinde görülebilecek bir yere on beş gün müddetle asılır ve bu işlem bir tutanakla belirlenir. Bu suretle durum mal sahibi veya müteahhide tebliğ edilmiş sayılır.

    Tebligatın tamamlanmasından itibaren on beş gün içinde yapı, mal sahibi veya müteahhit tarafından yıkılmadığında, yıkım işlemi Boğaziçi İmar Müdürlüğünce yerine getirilir ve yıkım masrafları % 20 fazlası ile mal sahibi veya müteahitten tahsil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

    Bütçe :

 

    Madde 14 - Boğaziçi İmar Müdürlüğü bütçesi; Boğaziçi İmar İdare Heyetinin kararını müteakip, İstanbul Belediyesi bütçesi içinde ayrı bir program olarak yer alır. İta amiri Boğaziçi İmar Müdürüdür.

 

    Gelirler:

 

    Madde 15 - Boğaziçi İmar Müdürlüğünün gelirleri şunlardır.

    a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

    Genel bütçeden, İstanbul Belediyesi bütçesi kanalıyla yapılacak yardımlardan

Boğaziçi İmar Müdürlüğüne ayrılacak miktar, bütçe kanunlarında tasrih edilir.

    b) (Mülga: 9.5.1984–3004/2 md.)

 • yavuz uzun
  04.09.2009
  öncelikle şunu belirtmeliyim ki anıtlar yüksek kurulu ve kültür ve tabiat varlıklarnı koruma kurulları içerdiği personeli vasfı itibarıyla tün istanbulluların özellikle de beykozluların bağrına saplanmış ir hançerdir. belediyelerin günahı olmadığını sanmayın. Belediyeler kadar hazine düşmanı, halk düşmanı bulamazsınız.25 yıldır Beykoz Çiğdem mahallesinde oturuyorum. her gelen belediye başkanı ir türlü şu sit sorununu çözemedi. kardeşim Türkiyede yargı zaten bir kaç entel ne diyorsa onu yapıyor. İnsan hakları mahkemesine gitmekten başka çare yoktur. Düşünebiliyormusunuz denize sıfır yalı yapacaksın, kıyı kanununu, sit alanlarını hiçe sayacaksın, denizden ta içerilerde inşaat yapacaksın, yasak, Çünki öngörünüm, Deniz kenarı olursa serbest. Bu kurulların gözü acaba o anda görmez mi oluyor. Çiğdem mahallesinin bazı yerleri tarihi ve doğal sit alanıymış. arkadaşlar tarihi ve doğal sit alanlarının tarifine bir bakın, bu tarife göre, bazı yerlerin mevzisel yani kısmen mi bu kapsam içine alınması mı gerekiyor, yoksa bunların yağma hasanın böreği gibi tüm beykozu sit alanı ilan etmeleri mi. öncelikle şunu söylemek gerekiyor, önce bu adamları ıslah edip, kurulları kaldırılması ve bölgenin yeniden vasıflı ve konusunda uzman kişilerle istihdam edilen kişilerle araştırılıp, buna göre sınıfladırılması gerekmektedir. Allah beykozlunun yardımcısı olsun.
 • Ahmet ÖZTÜRK
  09.04.2009
  dost beykozun taraflı hatta fanatik köşe yazarları ve idarecileri, bu yönde bir haberi seçimlerden önce yaptınızdamı şimdi çelikbilekin imar sorununu çözemiyeceğini bilerek kılıf ayarlıyorsunuz yada soruyu şöyle sorayım eğer seçimleri akp dışında bir parti kazansaydı, örneğin mhp veya chp siz bu haberi gene yapacakmıydınız ? bu tarafgirliği bırakın kendinizi siyasilere kullandımayın ayıp ediyorsunuz. çelikbilek olası bir başarısızlıkta çeker gider ve hiç bir şeyden sorumlu olmaz ama siz bu taraflı yayınlarınızla beykozun kaderi ile oynamış olursunuz diyecem ama sizin için önce şahsi çıkarlarınız geliyor belliki.
 • AHMET YAŞAR ASLAN
  08.04.2009
  ESKİ BAŞKAN ÖZEL BİNALARI YIKAMAZ O YALNIZ yOKSULLARA YARDIM SAĞLAYAN VAKIF BİNASI YAPAN VEYA YAŞLILAR İÇİN HUZUR EVİ VE AŞ EVİ YAPAN KİŞİLERİN BİNASINI YIKARDI. GILAVUZU KARGA OLANIN YOLU BİTMEZMİŞ ONUNKİ BİTTİ GEÇMİŞ OLSUN GÜLE GÜLE GİT SAYIN BAŞKAM MUHARREM ERGÜL.
 • kavacıklı kavacıklı
  07.11.2008
  Biz çooook böyle teslli etmeye yönelik yazılar gördük akp hükümeti seçime kadar bu yönde çalışmalar yapıyormuşta hep zaten seçimden seçime beykozlunun ağzına bir parmal bal sürülüp uyutuluyor İstanbulda beykoz dışındane kadar ilçe varsa hepsinin çehresi değişti beykoz aynı beykoz yerinde sayıyor Anayollardan caddelerden geçince sanki istanbulda değil anadolunun herhangi bir kasabasından geçmiş gibi oluyorsunuz yazık ediyorlar beykoza beykoz eksiğinden çok fazlası var. Beykoz gelişmesin diye elinden geleni yapıyorlar. Belediye başkanı Her Hafta Avrupada kardeş belediyeler arayana kadar AKP liliğinide kullanarak her hafta Ankaranın başbakanlığın meclisin yolunu aşındırsında ilçesinin sorunlarını çözsün. Boğaziçi İmar kanunu bizim elimizde değil Hükümetin elinde meclisden kanun çıkması gerekiyor diyorlar öyleyse gereğini yapsınlar bir zahmet
 • avni sancak
  16.10.2008
  Bu alanda en büyük sorun Boğaziçi İmar Müdürü.Adam sorun çözeceğine sorun üretiyor.Baş problem.Demir gibi Maşallah
 • kaya kaya
  15.10.2008
  SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ İYİ GÜZEL YAZMIŞSINIZDA SEÇİMLER YAKLAŞINCA MI BU KONULAR GÜNDEME GELİYOR YARIN AKP SOKAĞA ÇIKACAK SİZLERDE ONLARA ALT YAPI HAZIRLIYORSUNUZ 4.5 YIL ÖNCE DE BÖYLE DEĞİLMİYDİ DEĞİŞEN NE, İLÇE BELEDİYESİ AKP BÜYÜKŞEHİR AKP HÜKÜMET AKP CUMHURBAŞKANI AKP BASIN AKP KİM DÜZELTECEK BUNLARI UZAYDAN MI GELECEKLER DÜZELTMEYE,CİDDİ ÇALIŞMA İÇERİSİNDELERMİŞ KİM İNANIR BUNLARA ADAMA SORMAZLARMI 4.5 YILDIR NEREDEYDİN,SAYIN BAŞKAN DİYOR CESEDİM ÇİĞNENMEDEN YIKIM OLMAZ ALLAHI VAR ŞİMDİ KAVACIK HİÇ YIKIM OLMADI.
 • aysel can ekşi
  14.10.2008
  1)öncelikle hukuk tanımazlar hukukun arkasına sığınmasınlar,2)işte bu yüzden rant için değil "halk için kentsel yenileme"yi savunmalı ve yapılan planlar da Beykoz halkını içine alan bir yaklaşımla yapılmalı,3)Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir, sahip çıkmalıyız çünkü şüphesiz birgün herkese gereklidir.
2014 © Beykoz Güncel Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz yazı, resim, videolar alınamaz. İçerik ekleyenlerin yazıları kendi sorumluluğundadır.
Beykoz Güncel bu sorumluluğu yüklenmez.
Beykoz Güncel Anadolu Yakası Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Beykoz Güncel'i Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle